Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Ilościowe


Badania tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj do potwierdzania hipotez niż do ich poszukiwania. W rezultacie przeprowadzonych badań ilościowych pozyskujemy informacje o faktach rynkowych, częstotliwości wyrażanych opinii, postaw i poglądów. Na ich podstawie z kolei tworzymy statystyczny obraz zjawisk i procesów a wyniki odnosimy do całej populacji. W przeciwieństwie do badań jakościowych, które także badają opinie i postawy, możemy dowiedzieć się na ile owe postawy i opinie są reprezentatywne dla poszczególnych grup konsumentów. Dowiadujemy się również, które ze stanowisk klientów są typowe lub marginalne. Stosując odpowiednie analizy statystyczne mamy możliwość uchwycenia prawidłowości w występowaniu obiektów, związków między badanymi zmiennymi lub ich wzajemnego wpływu. Możemy dzięki nim ilościowo opisywać badane zjawiska, szacować, prognozować lub kategoryzować kontrolując jednocześnie prawdopodobieństwo z jakim nasze wnioski możemy uznać za poprawne. Ilościowe metody badań i analizy danych są w stanie istotnie ograniczyć ryzyko niepowodzenia podejmowanych działań marketingowych. Są one również w stanie z bardzo dużą dokładnością opisać klientów i podzielić ich na możliwie najbardziej jednorodne segmenty.

Z uwagi na to, że przeciwnie do badań jakościowych badania ilościowe są obiektywne, statystyczne, dedukcyjne i strukturalne obie metody są względem siebie komplementarne. W przypadku zaawansowanych projektów badawczych stosuje się zazwyczaj obie metody gdyż uzupełniają się one wzajemnie dając informacje o zupełnie innym charakterze na temat rynku i jego właściwości. Realizację badania ilościowego, aby jego wyniki były rzetelne i trafne, możemy rozpocząć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że dobrze rozumiemy zjawiska oraz procesy zachodzące w zachowaniu i umysłach naszych respondentów. W wyniku badania ilościowego potwierdzamy częstotliwość i zakres ich występowania.

Należy pamiętać, że dobór respondentów do badania oraz wybór techniki zbierania danych w przypadku badań ilościowych stanowi jedynie pierwszą fazę projektu. Bardzo istotnym działaniem jest dobranie odpowiednich metod analizy statystycznej w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Techniki zbierania danych ilościowych, które Państwu oferujemy to między innymi:

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – jest to badanie telefoniczne wspomagane komputerowo, które pozwala na przebadanie bardzo dużej, reprezentatywnej próby w stosunkowo krótkim czasie i niskich kosztach. Ponadto daje ono możliwość dotarcia do respondentów trudno osiągalnych w inny sposób niż kontakt telefoniczny (pracowników instytucji, prezesów firm lub osób znajdujących się za granicą Polski). Dużym atutem jest również możliwość kontroli ankieterów w celu utrzymania jak najwyższej jakości przeprowadzanego wywiadu poprzez nagrywanie, a następnie losowy odsłuch rozmów ankietera z badaną osobą.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – jest to badanie z użyciem kwestionariusza ankietowego, który wypełniany jest osobiście przez respondenta na jego komputerze lub tablecie. Badania CAWI cieszą się stale rosnącą popularnością z uwagi na bardzo niski koszt realizacji i prawdopodobnie najkrótszy czas zbierania danych. Wyniki z próby liczącej 300 osób możemy uzyskać już w kilka godzin. Ponadto w dobie przyspieszającej cyfryzacji badanie zrealizowane przy użyciu tej techniki pozwala dotrzeć bez problemu niemal w każdy zakątek kraju i świata. Dysponując bazą adresów e-mail możemy wysłać jednocześnie bardzo dużą liczbę zaproszeń z linkiem do ankiety lub taki odnośnik zamieścić na stronie internetowej klienta. Dodatkowym atutem jest multimedialność i interaktywność tego narzędzia. Bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie zamieścić w nim zdjęcia, filmy reklamowe, animacje lub nagrania audio. Z kolei treść pytań, ich kolejność lub fakt wystąpienia jakiegoś pytania lub jego brak dostosować do udzielonych już odpowiedzi.

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – jest to sposób zbierania danych polegający na bezpośrednim wywiadzie z respondentem przy użyciu kwestionariusza ankietowego w formie elektronicznej na laptopie/tablecie ankietera. Podobnie jak w powyższej metodzie niemal brak jest ograniczeń w zakresie kształtu i treści narzędzia badawczego (multimedialność i interaktywność). Dodatkowym atutem jest także kontrola doświadczonego ankietera nad przebiegiem badania. Ponadto dysponujemy w tym wypadku wszelkimi innymi możliwościami dzięki współpracy z komputerem (wymiana informacji i zapisywanie danych do bazy w czasie rzeczywistym, pomiar czasu wypełniania ankiety, automatyczny zapis czasu i lokalizacji ankietera).

PAPI (Paper and Pencil Interview) – jest to klasyczne badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem wydrukowanego narzędzia badawczego i ołówka. Z uwagi na koszty związane z wydrukowaniem niekiedy wielu tysięcy arkuszy oraz potrzeba ręcznego wprowadzenia wyników do komputera w celu dokonania odpowiednich analiz jest to metoda, która powoli odchodzi w zapomnienie. W niektórych wypadkach jest ona jednak niezastąpiona. Przydaje się w szczególności przy badaniach audytoryjnych, gdy dziesiątki lub nawet setki badanych osób w jednym czasie i miejscu odpowiadają na nasze pytania.
 

Eu-Consult