Aktualności na stronie

  
2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

2018-12-21
Badanie dla Miasta Gdańska

Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023

2018-12-19
Zakończenie prac nad projektem dla Kancelarii Prezesa...

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego...

2018-12-12
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w...

2018-12-12
Badanie ewaluacyjne z zakresu rewitalizacji

Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020

2018-11-07
Polska Federacja Szpitali kolejnym klientem firmy...

Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali

2018-10-31
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej...

2018-10-31
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie...

2018-09-13
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa...

2018-08-31
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu...

2018-08-30
Miasto Żyrardów nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle...

2018-08-15
Kolejne zamówienie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2018-08-01
Ocena ewaluacyjna dla Agencji Restrukturyzacji i...

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół

2018-07-31
Miasto Ustka nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”

2018-07-04
Realizacja kolejnego projektu z zakresu transportu

Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

2018-06-12
Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”

2018-05-16
Port Lotniczy Modlin nowym klientem firmy EU-CONSULT

Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów...

2018-04-26
Zakończenie prac nad projektem z zakresu transportu...

Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania...

2018-04-18
Finalizacja kontraktu z Urzędem Marszałkowskim...

Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach...

2018-02-05
Zakończenie projektu badawczego dla Miasta Rybnika

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych...

2018-01-03
Badania dla Gminy Bytom

Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji

2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Ilościowe


Badania tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj do potwierdzania hipotez niż do ich poszukiwania. W rezultacie przeprowadzonych badań ilościowych pozyskujemy informacje o faktach rynkowych, częstotliwości wyrażanych opinii, postaw i poglądów. Na ich podstawie z kolei tworzymy statystyczny obraz zjawisk i procesów a wyniki odnosimy do całej populacji. W przeciwieństwie do badań jakościowych, które także badają opinie i postawy, możemy dowiedzieć się na ile owe postawy i opinie są reprezentatywne dla poszczególnych grup konsumentów. Dowiadujemy się również, które ze stanowisk klientów są typowe lub marginalne. Stosując odpowiednie analizy statystyczne mamy możliwość uchwycenia prawidłowości w występowaniu obiektów, związków między badanymi zmiennymi lub ich wzajemnego wpływu. Możemy dzięki nim ilościowo opisywać badane zjawiska, szacować, prognozować lub kategoryzować kontrolując jednocześnie prawdopodobieństwo z jakim nasze wnioski możemy uznać za poprawne. Ilościowe metody badań i analizy danych są w stanie istotnie ograniczyć ryzyko niepowodzenia podejmowanych działań marketingowych. Są one również w stanie z bardzo dużą dokładnością opisać klientów i podzielić ich na możliwie najbardziej jednorodne segmenty.

Z uwagi na to, że przeciwnie do badań jakościowych badania ilościowe są obiektywne, statystyczne, dedukcyjne i strukturalne obie metody są względem siebie komplementarne. W przypadku zaawansowanych projektów badawczych stosuje się zazwyczaj obie metody gdyż uzupełniają się one wzajemnie dając informacje o zupełnie innym charakterze na temat rynku i jego właściwości. Realizację badania ilościowego, aby jego wyniki były rzetelne i trafne, możemy rozpocząć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że dobrze rozumiemy zjawiska oraz procesy zachodzące w zachowaniu i umysłach naszych respondentów. W wyniku badania ilościowego potwierdzamy częstotliwość i zakres ich występowania.

Należy pamiętać, że dobór respondentów do badania oraz wybór techniki zbierania danych w przypadku badań ilościowych stanowi jedynie pierwszą fazę projektu. Bardzo istotnym działaniem jest dobranie odpowiednich metod analizy statystycznej w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Techniki zbierania danych ilościowych, które Państwu oferujemy to między innymi:

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – jest to badanie telefoniczne wspomagane komputerowo, które pozwala na przebadanie bardzo dużej, reprezentatywnej próby w stosunkowo krótkim czasie i niskich kosztach. Ponadto daje ono możliwość dotarcia do respondentów trudno osiągalnych w inny sposób niż kontakt telefoniczny (pracowników instytucji, prezesów firm lub osób znajdujących się za granicą Polski). Dużym atutem jest również możliwość kontroli ankieterów w celu utrzymania jak najwyższej jakości przeprowadzanego wywiadu poprzez nagrywanie, a następnie losowy odsłuch rozmów ankietera z badaną osobą.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – jest to badanie z użyciem kwestionariusza ankietowego, który wypełniany jest osobiście przez respondenta na jego komputerze lub tablecie. Badania CAWI cieszą się stale rosnącą popularnością z uwagi na bardzo niski koszt realizacji i prawdopodobnie najkrótszy czas zbierania danych. Wyniki z próby liczącej 300 osób możemy uzyskać już w kilka godzin. Ponadto w dobie przyspieszającej cyfryzacji badanie zrealizowane przy użyciu tej techniki pozwala dotrzeć bez problemu niemal w każdy zakątek kraju i świata. Dysponując bazą adresów e-mail możemy wysłać jednocześnie bardzo dużą liczbę zaproszeń z linkiem do ankiety lub taki odnośnik zamieścić na stronie internetowej klienta. Dodatkowym atutem jest multimedialność i interaktywność tego narzędzia. Bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie zamieścić w nim zdjęcia, filmy reklamowe, animacje lub nagrania audio. Z kolei treść pytań, ich kolejność lub fakt wystąpienia jakiegoś pytania lub jego brak dostosować do udzielonych już odpowiedzi.

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – jest to sposób zbierania danych polegający na bezpośrednim wywiadzie z respondentem przy użyciu kwestionariusza ankietowego w formie elektronicznej na laptopie/tablecie ankietera. Podobnie jak w powyższej metodzie niemal brak jest ograniczeń w zakresie kształtu i treści narzędzia badawczego (multimedialność i interaktywność). Dodatkowym atutem jest także kontrola doświadczonego ankietera nad przebiegiem badania. Ponadto dysponujemy w tym wypadku wszelkimi innymi możliwościami dzięki współpracy z komputerem (wymiana informacji i zapisywanie danych do bazy w czasie rzeczywistym, pomiar czasu wypełniania ankiety, automatyczny zapis czasu i lokalizacji ankietera).

PAPI (Paper and Pencil Interview) – jest to klasyczne badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem wydrukowanego narzędzia badawczego i ołówka. Z uwagi na koszty związane z wydrukowaniem niekiedy wielu tysięcy arkuszy oraz potrzeba ręcznego wprowadzenia wyników do komputera w celu dokonania odpowiednich analiz jest to metoda, która powoli odchodzi w zapomnienie. W niektórych wypadkach jest ona jednak niezastąpiona. Przydaje się w szczególności przy badaniach audytoryjnych, gdy dziesiątki lub nawet setki badanych osób w jednym czasie i miejscu odpowiadają na nasze pytania.
 

Eu-Consult