Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Ilościowe


Badania tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj do potwierdzania hipotez niż do ich poszukiwania. W rezultacie przeprowadzonych badań ilościowych pozyskujemy informacje o faktach rynkowych, częstotliwości wyrażanych opinii, postaw i poglądów. Na ich podstawie z kolei tworzymy statystyczny obraz zjawisk i procesów a wyniki odnosimy do całej populacji. W przeciwieństwie do badań jakościowych, które także badają opinie i postawy, możemy dowiedzieć się na ile owe postawy i opinie są reprezentatywne dla poszczególnych grup konsumentów. Dowiadujemy się również, które ze stanowisk klientów są typowe lub marginalne. Stosując odpowiednie analizy statystyczne mamy możliwość uchwycenia prawidłowości w występowaniu obiektów, związków między badanymi zmiennymi lub ich wzajemnego wpływu. Możemy dzięki nim ilościowo opisywać badane zjawiska, szacować, prognozować lub kategoryzować kontrolując jednocześnie prawdopodobieństwo z jakim nasze wnioski możemy uznać za poprawne. Ilościowe metody badań i analizy danych są w stanie istotnie ograniczyć ryzyko niepowodzenia podejmowanych działań marketingowych. Są one również w stanie z bardzo dużą dokładnością opisać klientów i podzielić ich na możliwie najbardziej jednorodne segmenty.

Z uwagi na to, że przeciwnie do badań jakościowych badania ilościowe są obiektywne, statystyczne, dedukcyjne i strukturalne obie metody są względem siebie komplementarne. W przypadku zaawansowanych projektów badawczych stosuje się zazwyczaj obie metody gdyż uzupełniają się one wzajemnie dając informacje o zupełnie innym charakterze na temat rynku i jego właściwości. Realizację badania ilościowego, aby jego wyniki były rzetelne i trafne, możemy rozpocząć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że dobrze rozumiemy zjawiska oraz procesy zachodzące w zachowaniu i umysłach naszych respondentów. W wyniku badania ilościowego potwierdzamy częstotliwość i zakres ich występowania.

Należy pamiętać, że dobór respondentów do badania oraz wybór techniki zbierania danych w przypadku badań ilościowych stanowi jedynie pierwszą fazę projektu. Bardzo istotnym działaniem jest dobranie odpowiednich metod analizy statystycznej w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Techniki zbierania danych ilościowych, które Państwu oferujemy to między innymi:

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – jest to badanie telefoniczne wspomagane komputerowo, które pozwala na przebadanie bardzo dużej, reprezentatywnej próby w stosunkowo krótkim czasie i niskich kosztach. Ponadto daje ono możliwość dotarcia do respondentów trudno osiągalnych w inny sposób niż kontakt telefoniczny (pracowników instytucji, prezesów firm lub osób znajdujących się za granicą Polski). Dużym atutem jest również możliwość kontroli ankieterów w celu utrzymania jak najwyższej jakości przeprowadzanego wywiadu poprzez nagrywanie, a następnie losowy odsłuch rozmów ankietera z badaną osobą.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – jest to badanie z użyciem kwestionariusza ankietowego, który wypełniany jest osobiście przez respondenta na jego komputerze lub tablecie. Badania CAWI cieszą się stale rosnącą popularnością z uwagi na bardzo niski koszt realizacji i prawdopodobnie najkrótszy czas zbierania danych. Wyniki z próby liczącej 300 osób możemy uzyskać już w kilka godzin. Ponadto w dobie przyspieszającej cyfryzacji badanie zrealizowane przy użyciu tej techniki pozwala dotrzeć bez problemu niemal w każdy zakątek kraju i świata. Dysponując bazą adresów e-mail możemy wysłać jednocześnie bardzo dużą liczbę zaproszeń z linkiem do ankiety lub taki odnośnik zamieścić na stronie internetowej klienta. Dodatkowym atutem jest multimedialność i interaktywność tego narzędzia. Bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie zamieścić w nim zdjęcia, filmy reklamowe, animacje lub nagrania audio. Z kolei treść pytań, ich kolejność lub fakt wystąpienia jakiegoś pytania lub jego brak dostosować do udzielonych już odpowiedzi.

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – jest to sposób zbierania danych polegający na bezpośrednim wywiadzie z respondentem przy użyciu kwestionariusza ankietowego w formie elektronicznej na laptopie/tablecie ankietera. Podobnie jak w powyższej metodzie niemal brak jest ograniczeń w zakresie kształtu i treści narzędzia badawczego (multimedialność i interaktywność). Dodatkowym atutem jest także kontrola doświadczonego ankietera nad przebiegiem badania. Ponadto dysponujemy w tym wypadku wszelkimi innymi możliwościami dzięki współpracy z komputerem (wymiana informacji i zapisywanie danych do bazy w czasie rzeczywistym, pomiar czasu wypełniania ankiety, automatyczny zapis czasu i lokalizacji ankietera).

PAPI (Paper and Pencil Interview) – jest to klasyczne badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem wydrukowanego narzędzia badawczego i ołówka. Z uwagi na koszty związane z wydrukowaniem niekiedy wielu tysięcy arkuszy oraz potrzeba ręcznego wprowadzenia wyników do komputera w celu dokonania odpowiednich analiz jest to metoda, która powoli odchodzi w zapomnienie. W niektórych wypadkach jest ona jednak niezastąpiona. Przydaje się w szczególności przy badaniach audytoryjnych, gdy dziesiątki lub nawet setki badanych osób w jednym czasie i miejscu odpowiadają na nasze pytania.
 

Eu-Consult