Aktualności na stronie

  
2019-05-08
Wykonanie badania ewaluacyjnego w ramach RPO WD

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw...

2019-05-02
Badanie dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji nasi pracownicy przygotowali analizę i ocenę realizacji opracowanych przez JST planów strategicznych...

2019-04-30
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zakończyliśmy prace na wykonaniem badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wybranych wskaźników rezultatu RPO WŚ

2019-04-17
Strategia dla podmiotu publicznego

Nasi eksperci zakończyli prace nad Strategią Rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025

2019-03-20
Badanie dla Miasta Łodzi

Dla Miasta Łodzi wykonaliśmy usługę polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji Działania 1. ”Orientacja na Mieszkańca”...

2019-02-28
Ewaluacja programu- Centrum Projektów Europejskich

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące średniookresowej oceny oddziaływania interwencji na szczegółowe...

2019-01-23
Badanie jakościowe dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Miło nam przekazać, że Instytut Badań Edukacyjnych zlecił nam badanie jakościowe pt. Analiza Kompetencji i kwalifikacji w...

2018-12-24
Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie

2018-12-21
Badanie dla Miasta Gdańska

Przeprowadziliśmy ewaluację Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023

2018-12-19
Zakończenie prac nad projektem dla Kancelarii Prezesa...

Miło nam przekazać, że wykonaliśmy badanie ewaluacyjnego działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego...

2018-12-12
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

Miło nam poinformować, że przygotowaliśmy raport końcowy z badania pt. Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w...

2018-12-12
Badanie ewaluacyjne z zakresu rewitalizacji

Wykonaliśmy badanie ewaluacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020

2018-11-07
Polska Federacja Szpitali kolejnym klientem firmy...

Dla Polskiej Federacji Szpitali przeprowadzimy pogłębione badania wśród polskich szpitali

2018-10-31
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Wykonaliśmy opracowanie pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej...

2018-10-31
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Zespół EU-CONSULT wykonuje obecnie badanie społeczne pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie...

2018-09-13
Zakończenie projektu dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy projekt pt. Opracowanie analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu województwa...

2018-08-31
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Podpisaliśmy umowę na organizację i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu...

2018-08-30
Miasto Żyrardów nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Żyrardów przeprowadzimy projekt badawczy pt. Przedstawienie sytuacji społeczno-demograficznej dla Żyrardowa na tle...

2018-08-15
Kolejne zamówienie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Już po raz trzeci wykonamy roczny raport z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2018-08-01
Ocena ewaluacyjna dla Agencji Restrukturyzacji i...

Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzimy ocenę Programu dla szkół

2018-07-31
Miasto Ustka nowym klientem firmy EU-CONSULT

Dla Miasta Ustki wykonamy opracowanie pn. „Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce”

2018-07-04
Realizacja kolejnego projektu z zakresu transportu

Dla Miasta Bydgoszcz opracowaliśmy 6-cio Punktowe Plany Rozwoju dla minimum 5 Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

2018-06-12
Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Przedsiębiorczości...

W najbliższych miesiącach wykonamy badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja realizacji pilotażu programu „Dobry pomysł”

2018-05-16
Port Lotniczy Modlin nowym klientem firmy EU-CONSULT

Miło nam przekazać, że Port Lotniczy Modlin zlecił nam przeprowadzenie badania ankietowego na temat mobilności wśród pasażerów...

2018-04-26
Zakończenie prac nad projektem z zakresu transportu...

Zespół naszych ekspertów przygotował analizy stanu połączenia „ostatniej mili” na Rzece Odrze, optymalizacji zarządzania...

2018-04-18
Finalizacja kontraktu z Urzędem Marszałkowskim...

Zakończyliśmy prace terenowe w ramach projektu pt. Usługa przeprowadzenia badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach...

2018-02-05
Zakończenie projektu badawczego dla Miasta Rybnika

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy na wykonanie badania pt. Problematyka badań potrzeb mieszkaniowych...

2018-01-03
Badania dla Gminy Bytom

Nasz zespół zakończył prace nad raportami końcowymi z badań w ramach projektu pt. Badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji

2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Jakościowe

Badania tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj do poszukiwania hipotez niż do ich potwierdzania. Mają one na celu głębokie i wieloaspektowe przyjrzenie się przedmiotowi badania jak również szczegółowy opis, interpretację, a nawet wyjaśnienie zjawisk społecznych z perspektywy osób reprezentujących grupę docelową. Dzięki nim możemy analizować doświadczenia badanych, ich interakcje oraz akty komunikacji w naturalnym kontekście. Ponadto dzięki badaniom jakościowym dowiemy się nie tylko co ludzie myślą, co ich motywuje, jak działają , jakie mają upodobania i postawy, ale dlaczego tak właśnie jest. To z kolei prowadzić może do odnalezienia nowych, fascynujących insightów.

Bardzo ważnym elementem tego rodzaju badań jest sam badacz. Znajomość procesów grupowych, rozumienie złożonych sytuacji społecznych oraz wykorzystywanie wywodzących się z psychologii technik projekcyjnych to tylko niektóre czynniki sprawiające, że tak istotne jest, aby miał on wiedzę i doświadczenie z zakresu nauk społecznych. Niemniej ważna jest jednak ponadprzeciętna umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym gdyż do jego zadań należy najczęściej moderowanie dyskusji, robienie notatek, transkrypcji z terenu, opisywanie zaobserwowanych zjawisk, interpretowanie ich oraz prezentacja rezultatów badania jako całości w formie raportu.

Pojęcia badań jakościowych jest trudne do zdefiniowania tak, aby pogodzić większość badaczy i reprezentowane przez nich podejścia. Większość zgadza się jednak, że badania jakościowe są subiektywne, opisowe, indukcyjne i holistyczne. Są one również bardzo często inspiracją do przeprowadzenia badań ilościowych.


Techniki badań jakościowych, w których się specjalizujemy to między innymi:

IDI (ang. In-Depth Interview) czyli indywidualne wywiady pogłębione. Ich istotą jest uzyskanie szczegółowych informacji od jednego respondenta podczas rozmowy trwającej około 30-90 minut. Celem rozmowy jest poznanie złożonych i wieloetapowych procesów postępowania badanej osoby, poszerzenie oraz pogłębienie posiadanej wiedzy jak również eliminacja niejasności w zakresie przedmiotu badania. W szczególności polecamy wybór tej techniki gdy:

 • Zrozumienie problemu nie wymaga opinii grupy respondentów lub spotkanie grupowe będzie czynnikiem zakłócającym wypowiedzi (odgrywanie ról, problem z otwarciem się oraz udzielaniem szczerych i nieskrępowanych wypowiedzi)
 • Chcemy poznać specyfikę języka osoby badanej w stosunku do naszego produktu lub usługi
 • Problem badawczy wymaga szczegółowego pogłębienia
 • Badane są zagadnienia kontrowersyjne, intymne lub osobiste
 • Interesująca nas grupa respondentów jest trudna do zebrania w jednym miejscu i czasie (np. osoby na wysokich stanowiskach, nieliczni specjaliści)

Specyfika badań IDI:

 • Możliwość obserwacji wywiadu przez zleceniodawcę jest mocno ograniczona
 • Ogromną rolę w powodzeniu badania odgrywa sam badacz – musi on być bardzo aktywny, wzbudzać zaufanie respondenta kulturą zachowania i rozmowy a jednocześnie eliminować jego ewentualne onieśmielenie lub niechęć.
 • Realizacja badania jest stosunkowo czasochłonna a analiza wyników złożona
 • Relatywnie wysoki koszt jednostkowy badania

FGI (ang. Focus Group Interview) czyli zogniskowane wywiady grupowe są obecnie prawdopodobnie najpopularniejszą techniką stosowaną w badaniach jakościowych. Technika ta polega na przeprowadzeniu wywiadu z niewielką grupą respondentów (4-9 osób) w czasie około 90-150 minut, który jest rejestrowany w formie obrazu i dźwięku. Uwagę respondentów koncentruje się cały czas na wąsko zakreślonym problemie badawczym dzięki czemu można wyeliminować niejasne i mało ważne informacje, a bardziej wyeksponować i skonkretyzować informacje istotne. Podobnie jak w wielu pozostałych technikach badań jakościowych dużą rolę odgrywa moderator, którego doświadczenie i elastyczność pozwala na optymalne dostosowanie stopnia własnej ingerencji w przebieg dyskusji. Znajomość procesów grupowych oraz umiejętność pogodzenia swojego życzliwego zainteresowania każdą wypowiedzią z neutralnością wobec uczestników i ich opinii jest niekiedy kluczowym elementem sukcesu. Najpierw jednak dobry moderator powinien zadbać o wysokiej jakości rekrutację, która sprawi, że w jednej sesji badania FGI udział weźmie stosunkowo homogeniczna grupa respondentów przy czym jej członkowie udzielać będą wielu zróżnicowanych wypowiedzi. W szczególności polecamy wybór tej techniki gdy:

 • Dla zrozumienia problemu istotna jest interakcja między respondentami, proces grupowy, rezultaty wygenerowane wspólnie przez uczestników badania
 • Problem badawczy ma charakter a) eksploracyjny – identyfikacja natury nowego zjawiska; b)diagnostyczny- wskazanie przyczyny zjawisk takich jak np. spadek sprzedaży lub gdy wyniki poprzedzających badań ilościowych są trudne do wytłumaczenia; c) oceny, postaw czy też motywacji nabywców; d)kreacyjny - generowanie nowych idei i pomysłów dotyczących na przykład produkty, opakowania, reklamy etc.
 • Analizujemy problemy i obszary, w których pojawia się duże zróżnicowanie opinii wymagających gruntownego poznania
 • Respondenci nie są trudno dostępni]

Specyfika badań FGI:

 • Możliwość obserwacji przez zleceniodawcę
 • Uczestnicy badania wzajemnie na siebie oddziałują
 • Mniejsze trema osób badanych w związku z osobą badacza natomiast większa z powodu innych respondentów
 • Możliwość uzyskania wielu informacji od różnych osób w krótkim czasie
 • Postępowanie moderatora zgodne ze scenariuszem wywiadu
 • Badacz z boku grupy – neutralny i bierny
 • Relatywnie niski koszt przypadający na jednego respondenta, a czas realizacji badania umiarkowan

Najczęściej realizowane przez nas wywiady grupowe to:

 • Miniwywiady grupowe (mini-groups) – są to wywiady przeprowadzane z 4-6 respondentami należącymi do tzw. grup trudnych. Poruszane są na nich przeważnie sprawy drażliwe, kontrowersyjne lub osobiste. Mają one również zastosowanie w przypadku badana ekspertów lub osób żywotnie zainteresowanych badanym zagadnieniem.
 • Rozszerzone wywiady grupowe (extended groups) – wywiady tego typu trwają około 3-4 godzin i prowadzone są gdy istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy o percepcji produktu, reklamy czy całej marki. Zazwyczaj istotnym elementem wywiadów tego typu jest stosowanie kilku technik projekcyjnych angażując uczestników w określone procesy twórcze.
 • Wywiady z grupami pokrewieństwa (affinity groups) – są to wywiady prowadzone w grupie osób o silnej konotacji (rodzina, sąsiedzi, grono przyjaciół). Atutem tej metody jest brak skrępowania uczestników, poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. W związku z tym mamy ogromne szanse na uzyskanie spontanicznych, bogatych i szczerych wypowiedzi nawet na trudne i kontrowersyjne tematy lub takie, które związane są ze wspólnym podejmowaniem decyzji.
 • Diady – są to wywiady przeprowadzane z parą respondentów. Z jednej strony mogą to być osoby znające się nawzajem, które łączy wspólny cel lub podejmowanie wspólnych decyzji zakupowych (diady homogeniczne), z drugiej zaś strony mogą to być osoby o przeciwstawnych poglądach czy opiniach (diady heterogeniczne). Metoda ta w doskonały sposób ukazuje wspólny proces podejmowania decyzji jak również dostarcza niezwykle bogatego materiału w przypadku gdy każda ze stron przejawia silną motywację do obrony swojego stanowiska.
 • Triady - są to wywiady przeprowadzane z trójką respondentów. Łączą one proces konfrontacji mający miejsce w diadach z mechanizmami charakterystycznymi dla procesów grupowych. Zazwyczaj stosowane są gdy każda z osób prezentuje odmienną postawę wobec produktu lub usługi (użytkownicy konkurencyjnych marek lub osoby różniące się częstotliwością użytkowania)
   

METODY ETNOGRAFICZNE I OBSERWACJE – badania etnograficzne przeprowadza się w celu poznania różnych aspektów funkcjonowania badanych osób w ich naturalnym środowisku , które jest bardzo szerokim kontekstem. Dzięki badaniom tego typu mamy dostęp do informacji o rzeczywistym zachowaniu, zwyczajach, stylu życia, mechanizmach oraz miejscach i sytuacjach w jakich funkcjonują badani. Ponadto dowiadujemy się jak badana przez nas marka, produkt czy też usługa funkcjonuje w życiu klienta. Badania tego typu prowadzą najczęściej do odkrywania nowych insightów, które były by niemożliwe do ujawnienia stosując inne techniki badawcze. W porównaniu z innymi metodami mniejsze znaczenie ma tutaj wyjaśnianie, większe zaś samo poznanie.

W dobie bardzo szybko postępującej informatyzacji w osiąganiu celów marketingowych pomaga również wirtualna etnografia. Z jednej strony rozumiana jest ona jako wsparcie klasycznych badań etnograficznych filmami nagrywanymi przez badane osobami i umieszczanymi na specjalnym portalu, zdjęciami oraz internetowymi dzienniczkami z zapisami zgodnymi ze ścisłymi instrukcjami organizatorów badania. Z drugiej strony, z uwagi na to, że internet (w tym między innymi portale społecznościowe, aukcyjne, fora dyskusyjne itp.) staje się również naturalnym środowiskiem, w którym spędzamy bardzo dużo czasu pozostawiając po sobie wiele informacji, wirtualna etnografia polega na analizie zachowań i treści właśnie w nim.

Badania etnograficzne należą do badań obserwacyjnych. Do wyboru w ich zakresie mamy obserwacje kontrolowane i niekontrolowane, jawne oraz ukryte, standaryzowane i niestandaryzowane. W wyniku konsultacji z zamawiającym oraz w zależności od badanego obszaru dobiera się właściwą metodę obserwacji, która pozwala uzyskać pożądane informacje.

Eu-Consult