Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Jakościowe

Badania tego rodzaju wykorzystywane są zazwyczaj do poszukiwania hipotez niż do ich potwierdzania. Mają one na celu głębokie i wieloaspektowe przyjrzenie się przedmiotowi badania jak również szczegółowy opis, interpretację, a nawet wyjaśnienie zjawisk społecznych z perspektywy osób reprezentujących grupę docelową. Dzięki nim możemy analizować doświadczenia badanych, ich interakcje oraz akty komunikacji w naturalnym kontekście. Ponadto dzięki badaniom jakościowym dowiemy się nie tylko co ludzie myślą, co ich motywuje, jak działają , jakie mają upodobania i postawy, ale dlaczego tak właśnie jest. To z kolei prowadzić może do odnalezienia nowych, fascynujących insightów.

Bardzo ważnym elementem tego rodzaju badań jest sam badacz. Znajomość procesów grupowych, rozumienie złożonych sytuacji społecznych oraz wykorzystywanie wywodzących się z psychologii technik projekcyjnych to tylko niektóre czynniki sprawiające, że tak istotne jest, aby miał on wiedzę i doświadczenie z zakresu nauk społecznych. Niemniej ważna jest jednak ponadprzeciętna umiejętność posługiwania się słowem mówionym i pisanym gdyż do jego zadań należy najczęściej moderowanie dyskusji, robienie notatek, transkrypcji z terenu, opisywanie zaobserwowanych zjawisk, interpretowanie ich oraz prezentacja rezultatów badania jako całości w formie raportu.

Pojęcia badań jakościowych jest trudne do zdefiniowania tak, aby pogodzić większość badaczy i reprezentowane przez nich podejścia. Większość zgadza się jednak, że badania jakościowe są subiektywne, opisowe, indukcyjne i holistyczne. Są one również bardzo często inspiracją do przeprowadzenia badań ilościowych.


Techniki badań jakościowych, w których się specjalizujemy to między innymi:

IDI (ang. In-Depth Interview) czyli indywidualne wywiady pogłębione. Ich istotą jest uzyskanie szczegółowych informacji od jednego respondenta podczas rozmowy trwającej około 30-90 minut. Celem rozmowy jest poznanie złożonych i wieloetapowych procesów postępowania badanej osoby, poszerzenie oraz pogłębienie posiadanej wiedzy jak również eliminacja niejasności w zakresie przedmiotu badania. W szczególności polecamy wybór tej techniki gdy:

 • Zrozumienie problemu nie wymaga opinii grupy respondentów lub spotkanie grupowe będzie czynnikiem zakłócającym wypowiedzi (odgrywanie ról, problem z otwarciem się oraz udzielaniem szczerych i nieskrępowanych wypowiedzi)
 • Chcemy poznać specyfikę języka osoby badanej w stosunku do naszego produktu lub usługi
 • Problem badawczy wymaga szczegółowego pogłębienia
 • Badane są zagadnienia kontrowersyjne, intymne lub osobiste
 • Interesująca nas grupa respondentów jest trudna do zebrania w jednym miejscu i czasie (np. osoby na wysokich stanowiskach, nieliczni specjaliści)

Specyfika badań IDI:

 • Możliwość obserwacji wywiadu przez zleceniodawcę jest mocno ograniczona
 • Ogromną rolę w powodzeniu badania odgrywa sam badacz – musi on być bardzo aktywny, wzbudzać zaufanie respondenta kulturą zachowania i rozmowy a jednocześnie eliminować jego ewentualne onieśmielenie lub niechęć.
 • Realizacja badania jest stosunkowo czasochłonna a analiza wyników złożona
 • Relatywnie wysoki koszt jednostkowy badania

FGI (ang. Focus Group Interview) czyli zogniskowane wywiady grupowe są obecnie prawdopodobnie najpopularniejszą techniką stosowaną w badaniach jakościowych. Technika ta polega na przeprowadzeniu wywiadu z niewielką grupą respondentów (4-9 osób) w czasie około 90-150 minut, który jest rejestrowany w formie obrazu i dźwięku. Uwagę respondentów koncentruje się cały czas na wąsko zakreślonym problemie badawczym dzięki czemu można wyeliminować niejasne i mało ważne informacje, a bardziej wyeksponować i skonkretyzować informacje istotne. Podobnie jak w wielu pozostałych technikach badań jakościowych dużą rolę odgrywa moderator, którego doświadczenie i elastyczność pozwala na optymalne dostosowanie stopnia własnej ingerencji w przebieg dyskusji. Znajomość procesów grupowych oraz umiejętność pogodzenia swojego życzliwego zainteresowania każdą wypowiedzią z neutralnością wobec uczestników i ich opinii jest niekiedy kluczowym elementem sukcesu. Najpierw jednak dobry moderator powinien zadbać o wysokiej jakości rekrutację, która sprawi, że w jednej sesji badania FGI udział weźmie stosunkowo homogeniczna grupa respondentów przy czym jej członkowie udzielać będą wielu zróżnicowanych wypowiedzi. W szczególności polecamy wybór tej techniki gdy:

 • Dla zrozumienia problemu istotna jest interakcja między respondentami, proces grupowy, rezultaty wygenerowane wspólnie przez uczestników badania
 • Problem badawczy ma charakter a) eksploracyjny – identyfikacja natury nowego zjawiska; b)diagnostyczny- wskazanie przyczyny zjawisk takich jak np. spadek sprzedaży lub gdy wyniki poprzedzających badań ilościowych są trudne do wytłumaczenia; c) oceny, postaw czy też motywacji nabywców; d)kreacyjny - generowanie nowych idei i pomysłów dotyczących na przykład produkty, opakowania, reklamy etc.
 • Analizujemy problemy i obszary, w których pojawia się duże zróżnicowanie opinii wymagających gruntownego poznania
 • Respondenci nie są trudno dostępni]

Specyfika badań FGI:

 • Możliwość obserwacji przez zleceniodawcę
 • Uczestnicy badania wzajemnie na siebie oddziałują
 • Mniejsze trema osób badanych w związku z osobą badacza natomiast większa z powodu innych respondentów
 • Możliwość uzyskania wielu informacji od różnych osób w krótkim czasie
 • Postępowanie moderatora zgodne ze scenariuszem wywiadu
 • Badacz z boku grupy – neutralny i bierny
 • Relatywnie niski koszt przypadający na jednego respondenta, a czas realizacji badania umiarkowan

Najczęściej realizowane przez nas wywiady grupowe to:

 • Miniwywiady grupowe (mini-groups) – są to wywiady przeprowadzane z 4-6 respondentami należącymi do tzw. grup trudnych. Poruszane są na nich przeważnie sprawy drażliwe, kontrowersyjne lub osobiste. Mają one również zastosowanie w przypadku badana ekspertów lub osób żywotnie zainteresowanych badanym zagadnieniem.
 • Rozszerzone wywiady grupowe (extended groups) – wywiady tego typu trwają około 3-4 godzin i prowadzone są gdy istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy o percepcji produktu, reklamy czy całej marki. Zazwyczaj istotnym elementem wywiadów tego typu jest stosowanie kilku technik projekcyjnych angażując uczestników w określone procesy twórcze.
 • Wywiady z grupami pokrewieństwa (affinity groups) – są to wywiady prowadzone w grupie osób o silnej konotacji (rodzina, sąsiedzi, grono przyjaciół). Atutem tej metody jest brak skrępowania uczestników, poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. W związku z tym mamy ogromne szanse na uzyskanie spontanicznych, bogatych i szczerych wypowiedzi nawet na trudne i kontrowersyjne tematy lub takie, które związane są ze wspólnym podejmowaniem decyzji.
 • Diady – są to wywiady przeprowadzane z parą respondentów. Z jednej strony mogą to być osoby znające się nawzajem, które łączy wspólny cel lub podejmowanie wspólnych decyzji zakupowych (diady homogeniczne), z drugiej zaś strony mogą to być osoby o przeciwstawnych poglądach czy opiniach (diady heterogeniczne). Metoda ta w doskonały sposób ukazuje wspólny proces podejmowania decyzji jak również dostarcza niezwykle bogatego materiału w przypadku gdy każda ze stron przejawia silną motywację do obrony swojego stanowiska.
 • Triady - są to wywiady przeprowadzane z trójką respondentów. Łączą one proces konfrontacji mający miejsce w diadach z mechanizmami charakterystycznymi dla procesów grupowych. Zazwyczaj stosowane są gdy każda z osób prezentuje odmienną postawę wobec produktu lub usługi (użytkownicy konkurencyjnych marek lub osoby różniące się częstotliwością użytkowania)
   

METODY ETNOGRAFICZNE I OBSERWACJE – badania etnograficzne przeprowadza się w celu poznania różnych aspektów funkcjonowania badanych osób w ich naturalnym środowisku , które jest bardzo szerokim kontekstem. Dzięki badaniom tego typu mamy dostęp do informacji o rzeczywistym zachowaniu, zwyczajach, stylu życia, mechanizmach oraz miejscach i sytuacjach w jakich funkcjonują badani. Ponadto dowiadujemy się jak badana przez nas marka, produkt czy też usługa funkcjonuje w życiu klienta. Badania tego typu prowadzą najczęściej do odkrywania nowych insightów, które były by niemożliwe do ujawnienia stosując inne techniki badawcze. W porównaniu z innymi metodami mniejsze znaczenie ma tutaj wyjaśnianie, większe zaś samo poznanie.

W dobie bardzo szybko postępującej informatyzacji w osiąganiu celów marketingowych pomaga również wirtualna etnografia. Z jednej strony rozumiana jest ona jako wsparcie klasycznych badań etnograficznych filmami nagrywanymi przez badane osobami i umieszczanymi na specjalnym portalu, zdjęciami oraz internetowymi dzienniczkami z zapisami zgodnymi ze ścisłymi instrukcjami organizatorów badania. Z drugiej strony, z uwagi na to, że internet (w tym między innymi portale społecznościowe, aukcyjne, fora dyskusyjne itp.) staje się również naturalnym środowiskiem, w którym spędzamy bardzo dużo czasu pozostawiając po sobie wiele informacji, wirtualna etnografia polega na analizie zachowań i treści właśnie w nim.

Badania etnograficzne należą do badań obserwacyjnych. Do wyboru w ich zakresie mamy obserwacje kontrolowane i niekontrolowane, jawne oraz ukryte, standaryzowane i niestandaryzowane. W wyniku konsultacji z zamawiającym oraz w zależności od badanego obszaru dobiera się właściwą metodę obserwacji, która pozwala uzyskać pożądane informacje.

Eu-Consult