Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2012-03-08
"EU-CONSULT" Sp. z o.o. przeprowadzi dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej badanie osiągnięć szkolnych w gimnazjach – III etap badań podłużnych. W badaniu brać będzie udział 150 szkół z całej Polski.
2012-03-02
Firma "EU-CONSULT" sp. z o.o. dokona dla gminy Krosno aktualizacji studium wykonalności projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje"
2012-03-02
"EU-CONSULT" Sp. z o.o. podpisało umowę z funduszem kapitałowym EKOINKUBATOR na wykonanie 32 Technologicznych Studiów Wykonalności dla pomysłów z branży Odnawialnych Źródeł Energii.
2012-02-28
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego firma "EU-CONSULT" wykona badanie ewaluacyjne wśród mieszkańców oraz potencjalnych turystów z Niemiec, Litwy, Czech, Słowacji, Ukrainy i Belgii
2012-02-21
Firma EU-CONSULT Sp. z o.o. wykona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zamówienie pt. „Przeprowadzenie badania ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim w latach: 2012, 2013 oraz 2014”
2012-02-07
EU-CONSULT Sp. z o.o. wykona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego badanie ewaluacyjne pt. „Ocena oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III. LRPO Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływ realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju.”
2012-01-31
Oferta EU-CONSULT Sp. z o.o. została wybrana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie badanie socjologiczne pt. "Znajomość prawa konkurencji i zasad przydzielania pomocy publicznej wśród polskich przedsiębiorców"
2012-01-26
Eksperci EU-CONSULT Sp. z o.o. przeprowadzą dla Instytutu Badań Edukacyjnych kontrole materiałów i dokumentacji badania podłużnego szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia, szkoła podstawowa (etap II)
2012-01-24
Oferta EU-CONSULT Sp. z o.o. została wybrana przez Lokalną Grupę Działania Ponidzie. W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie badanie potencjału gospodarczego obszaru LGD
2011-12-19
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na opracowanie analizy potencjału eksportowego województwa wielkopolskiego
2011-12-09
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie analizy pt. „Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego w aspekcie działalności eksportowej”
2011-11-04
Oferta EU-CONSULT Sp. z o.o. została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie badanie pn. Benchmarking sposobów monitorowania polityki rozwoju regionalnego wybranych regionów Europy
2011-10-27
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na przeprowadzenie ogólnopolskiego badania ewaluacyjnego dotyczącego potencjału rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
2011-10-27
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Aktualny stan reemigracji w regionie świętokrzyskim”
2011-10-24
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie analizy finansowej dotyczącej dzierżawy mienia wytworzonego przez Zamawiającego w podziale na sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków
2011-10-14
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. "Diagnoza rynku usług transportowych świadczonych na obszarze Rail Baltica w ramach projektu "RBGC - Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013". Badaniem objęci zostaną respondenci z Litwy, Łotwy, Niemczech i Polski
2011-09-29
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na opracowanie i wykonanie ewaluacji projektu pt. Wiązowskie ścieżki do kariery! Klub Integracji Społecznej w Gminie Wiązowna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-09-08
EU-CONSULT Sp. z o.o.podpisało umowę na wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-marketingowej obejmujacej analizę rynku, analizę popytu, prognozę i strukturę operacji lotniczych, prognozę przewozów handlowych na planowanym do rozbudowy lotnisku w Gliwicach
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy potencjału oraz zasadności powstania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego multimedialnego centrum logistycznego-suchy port (dry port) o charakterze ogólnodostępnym wraz ze wskazaniem rekomendowanego potencjalnego terenu lokalizacji
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o.o.podpisało umowę na wykonanie badań przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE w ramach projektu pn. „Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. jako lider konsorcjum podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na wykonanie analizy danych na potrzeby „Raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej”
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. jako lider konsorcjum podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Polskiej Energetyki Jądrowej”, zawierającego ocenę skuteczności i efektywności realizacji Programu oraz sporządzenie Raportu ewaluacyjnego.
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację ekspertyzy pt. „„Oszacowanie wartości docelowych wskaźników: Oszczędność czasu w euro/na nowych drogach i zmodernizowanych/w przewozach pasażerskich i towarowych oraz Oszczędność czasu w euro /na nowych i zmodernizowanych przewozach na liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych w latach 2013 oraz 2015” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na roczne świadczenie usług finansowo – księgowych. W ramach zamówienia przeprowadzone zostaną między innymi kontrole z wydatkowania środków unijnych wśród Beneficjentów.
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „analizy sytuacji rynkowej dla wybranych branż działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie na wykonanie jakościowego badania ewaluacyjnego pt. audytu obszarów problematycznych i wykonanie raportu w zakresie badan satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mikołowie oraz w urzędach miast i gmin powiatu mikołowskiego: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Ornontowic i Wyr
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Miasta i Gminy Pelplin na przeprowadzenie audytu wewnętrznego
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Inkubatorem przedsiębiorczości, tj. spółką TechnoBoard na przeprowadzenie audytów finansowych projektów inwestycyjnych
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (jednostka budżetowa Ministerstwa Zdrowia) na świadczenie usług eksperckich z zakresu kontroli ekonomicznej i finansowej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z przedsiębiorstwem państwowym Unimor Radiocom Sp. z o.o. na usługę wykonania kompleksowego programu restrukturyzacji
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z AECOM Sp. z o.o. na sporządzenie weryfikacji analiz ekonomicznych i finansowych dla 5 projektów infrastrukturalnych (drogowych) współfinansowanych z Funduszu Spójnosci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006”
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. jako partner konsorcjum sporządzi dla Portu Lotniczego „Rzeszów- Jasionka” Sp. z o.o. 6 studiów wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę ze Starostwem Powiatowym w Bytowie na kompleksowe wykonanie ekspertyz dotyczących diagnozy stanu lokalnej gospodarki i sytuacji na powiatowym rynku pracy w świetle zarządzania zmianami w obszarach społeczno-gospodarczych.
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę ze Starostwem Powiatowym w Bytowie na kompleksowe wykonanie analiz branżowych dotyczących 4 kluczowych sektorów gospodarki Powiatu Bytowskiego na potrzeby projektu Strategia i Kwalifikacje - Nasze narzędzia na zmiany w gospodarce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Fundacją PRO POMERANIA na sporządzenie ankiet i testów związanych z monitoringiem projektu „Wkraczam na ścieżkę sukcesu” działanie 7.2.1 POKL
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Gminą Linia na aktualizację analizy finansowej do projektu pn. „I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuczewo gmina Linia”
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Gminą Liniewo na przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej (wodociągowej)
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Gminą Tuchomie na sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej do projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Gminą Ożarów Mazowiecki na sporządzenie analizy finansowej dla projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki”
2011-08-28
EU-CONSULT Sp. z o. o. podpisało umowę z Urzędem Miasta Piotrków Trybunalski na sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej w ramach projektu "Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II cz. I”
« 5 4 3... 1
Eu-Consult