Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2013-09-30
Wykonamy roczne raporty z badania efektywności programów lokalnych w ramach Programu Razem bezpieczniej, dofinansowanych i realizowanych we wszystkich obszarach wsparcia programu
2013-09-30
Wykonamy badania ewaluacyjnego ex post w zakresie efektów realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013-09-27
Wykonamy badania poprzedzające opracowanie systemu karty turysty w ramach projektu Szlak Jana II Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju Polski Wschodniej
2013-09-19
Przeproawdzimy badanie ewaluacyjne projektów systemowych realizowanych w roku 2012 w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ośrodki pomocy społecznej (OPS) i powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) z terenu województwa pomorskiego, wraz z raportem z tego badania
2013-09-18
Przeprowadzimy analizę obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w ramach projektu Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
2013-09-11
Wykonamy badanie społeczne na temat: Oceny jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej na terenie województwa Mazowieckiego.
2013-09-05
Wykonamy delimitację granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz opracujemy Strategię Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku 2020
2013-09-04
Zrealizujemy badanie pn. Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III
2013-08-30
Przeprowadzimy badanie pt. Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku
2013-08-30
Wykonamy analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu wraz z Katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych oraz ich publikacja w wersji książkowej i elektronicznej.
2013-07-24
Opracujemy 10 strategii dotyczących usług publicznych
2013-07-17
Wykonamy badanie pn. Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów.
2013-07-03
Wykonamy ekspertyzę pt. Perspektywy lokalizacji w województwie warmińsko-mazurskim platformy logistycznej o charakterze ogólnodostępnym zintegrowanej z siecią TEN-T.
2013-07-01
Wykonamy badanie ex-ante Programu Operacyjnego Rybactwo i morze 2014-2020
2013-06-27
Wykonamy badanie na temat Sytuacji osób powyżej 50. i 60. roku życia na rynku pracy Dolnego Śląska realizowanego w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013-06-04
W ramach zamówienia dokonamy opracowania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z utworzeniem strony www w ramach projektu pn.: Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
2013-05-30
Jako członek konsorcjum wykonamy diagnozę społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne
2013-05-22
Wykonamy badania ewaluacyjne dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2013-05-12
Dla Muzeum Powstania Warszawskiego wykonamy usługę polegajacą na redagowaniu ustnych relacji kombatantów nagrywanych na nośnikach DVD
2013-05-08
Wykonamy badanie służące opracowaniu diagnozy i analizy potrzeb edukacyjnych otoczenia społeczno-gospodarczego uniwersytetu obejmującego pracodawców, studentów, absolwentów i kadrę zarządzającą uczelnią.
2013-05-07
Wykonamy badania naukowe na potrzeby projektu systemowego Podkarpackie szkolenie informatyczno -metodyczne w ramach POKL.09.04.00-18-133/08
2013-04-30
Przeprowadzimy badanie pt.: ewaluacja projektu oraz ewaluacja produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego testującego realizowanego w Partnerstwie pn: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.
2013-04-29
Wykonamy usługę polegającą na przeprowadzeniu badań społecznych na temat: Pogłębionej diagnozy społecznej percepcji WP wraz z prezentacją wyników badań
2013-04-23
Przeprowadzimy ewaluację w czterech miejskich przedszkolach z oddziałami integracyjnymi
2013-04-18
Wykonamy analizę sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego, oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej..
2013-04-17
Wykonamy badanie pt. Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim
2013-04-16
Przeprowadzimy ewaluację projektów: - PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem - Automatyka i Robotyka, Informatyka-kierunki zamawiane - MBM - kierunek zamawiany - Technolog Chemiczny - Inżynier Przyszłości
2013-04-10
Przeprowadzimy badania mające na celu wskazanie kluczowych kierunków badań charakterystycznych dla lokalizacji (województwo, makroregion), potencjału i doświadczeń instytucji badawczych regionu podkarpackiego
2013-03-29
Wykonamy Monitoring Projektu POIG.08.03.00-02-059/12 pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Dzierżoniów
2013-03-28
W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na świadczenie usług badawczych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w BIałymstoku
2013-03-27
Wykonamy badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na wzrost jakości edukacji w województwie lubuskim
2013-03-15
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wybrał ofertę naszej Spółki na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na wzrost jakości edukacji w województwie lubuskim"
2013-03-12
Pracownicy firmy EU-CONSULT przygotują dla Gminy Wola Krzysztoporska wniosek o dofinansowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla
2013-03-11
EU-CONSULT Sp. z o.o. przeprowadzi dla Powiatu Toruńskiego ewaluację projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”
2013-03-11
Nasi eksperci przygotują dla Eko-inwestycji z Sulejówka studium wykonalności dla zadania realizowanego w ramach POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa
2013-03-06
EU-CONSULT Sp. z o.o. wykonana dla Urzędu Miasta w Ełku usługę monitoringu i ewaluacji w ramach projektu Biuro Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
2013-03-05
Pracownicy EU-CONSULT Sp. z o.o.przeprowadzają dla Uniwersytetu Rzeszowskiego badania ankietowe dotyczące czynników atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz efektywności i strategii wykorzystywanej przez firmy z kapitałem zagranicznym
2013-03-04
Analitycy finansowi naszej Spółki wykonają analizę finansową wraz z wyliczeniem luki finansowej dla Powiatu Trzebnickiego
2013-03-01
Pracownicy naszej Spółki opracowują 5 raportów podsumowujących analizy danych zastanych i analizy przeprowadzonych badań jakościowych dla projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej
2013-02-28
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zrealizujemy badanie ewaluacyjne pn. "Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych"
2013-02-25
Dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego opracowujemy analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu
2013-02-25
Nasi pracownicy wykonają pomiary wskaźników zrealizowanego projektu infrastrukturalnego
2013-02-21
Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonujemy badanie ewaluacyjne, pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Warmińsko-Mazurskim”
2013-02-12
Dla Forum Kultury z Gdynia opracowujemy Studium Wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W ramach usługi przeprowadzamy również badanie sondażowe mieszkańców
2013-02-06
Analitycy finansowi EU-CONSULT Sp.z o.o. wykonali analizę finansową dla kolejnego etapu projektu „ MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działania 6.1
2013-01-28
Pracownicy firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. wykonali usługę badawczą, polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pn. „Wykonanie pakietu ramowych ocen ex-ante dla projektów programów strategicznych Województwa Małopolskiego na lata 2013-2020” wraz z opracowaniem raportów końcowych
2013-01-23
Nasi Pracownicy wykonują dla Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” ewaluację mid – term oraz ex post realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz sprawności funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz stworzenie raportu z przeprowadzonego badania
2013-01-16
Nasi pracownicy przeprowadzą badania marketingowego Dolnego Śląska dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego
2013-01-07
Dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeprowadzamy badanie grupy odbiorców, tj. wychowanków domów dziecka i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat wraz z rodzinami oraz przedsiębiorców zatrudniających pracowników o niskich kwalifikacjach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w celu określenia potrzeb tej grupy odbiorców w zakresie oczekiwanego wsparcia, w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście na rynek pracy, w trakcie tego procesu oraz w początkowym okresie zatrudnienia w ramach Projektu „Dorosłość, samodzielność, praca”
2013-01-03
Dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego zrealizujemy badanie z zakresu wykorzystania wzornictwa przemysłowego przez dolnośląskich przedsiębiorców
5 4 3 2 1
Eu-Consult