Aktualności na stronie

  
2017-09-13
Opracowanie Planu promocji gospodarczej Powiatu...

Nasz zespół opracował Plan promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...

2017-08-31
Realizacja badania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy kolejne badanie dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz zespół...

2017-08-03
Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego...

Nasz zespół zrealizował kolejne badanie ewaluacyjne. Tym razem wykonaliśmy badania terenowe oraz opracowaliśmy raport końcowy...

2017-08-02
Realizacja kolejnego zamówienia dla Miasta Koszalin

Zakończyliśmy prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:„ Ewaluacja on - going Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 – 2016

2017-06-15
Realizacja badania ewaluacyjnego RPO WO 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad badaniem pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020

2017-05-18
Realizacja zamówienia dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad dokumentem pt. ”Barometr Turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego –...

2017-04-14
Programy rewitalizacji dla JST

Miło nam przekazać, że Urzędy Marszałkowskie zatwierdziły i wpisały na listę kolejne realizowane przez nasz zespół programy...

2017-03-22
Zakończenie prac nad strategią rozwoju

Zakończyliśmy realizację zamówienia pt. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020 +

2017-03-15
Gmina Władysławowo klejnym klientem EU-CONSULT...

Wykonanie weryfikacji protokołu z badań Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzonego dla projektu pt. Program rozwiązywania problemów...

2017-03-08
Kolejne zamówienia dla Miasta Krosna

Wykonanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów drogowych współfinansowanych ze środków...

2017-02-23
Zakończenie badań transportowych

Dla Urzędu Miasta Białystok zakończyliśmy usługe pt. Wykonanie niezbędnych pomiarów ruchu i określenie wskaźników rezultatu...

2017-02-15
Realizacja zamówienia dla Powiatu Piotrkowskiego

W ramach podpisanej umowy zrealizowaliśmy zamówienie pt. Opracowanie „Księgi Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki...

2017-02-06
Strategia Rozwoju dla Gminy Rybno

Nasi pracownicy opracowali Strategię Rozwoju Gminy Rybno na lata 2016-2025 wraz z oceną oddziaływania na środowisko

2017-01-18
Program Strategmed

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym konsorcjum: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet...

2017-01-10
Realizacja badania Państwowego Zakładu Higieny

Miło na przekazać, że zakończyliśmy badanie pt. Przeprowadzenie ewaluacji procesu realizacji programów polityki zdrowotnej...

2016-12-16
Zakończenie prac dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy dokumentację pt. „Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy...

2016-12-12
WUP w Szczecinie klientem EU-CONSULT sp. z o.o.

Wykonaliśmy badanie pn. ”Potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych-na przykładzie...

2016-11-24
Realizacja badania dla Ministerstwa Infrastruktury...

W ramach podpisanej umowy nasi pracownicy przeprowadzili badanie ankietowe w zakresie zmian w procesie inwestycyjno-budowlanym

2016-11-16
Kolejna umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji wdrożenia w dwóch warszawskich ośrodkach pomocy społecznej rozdzielenia...

2016-11-02
Dokumentacja techniczna dla Miasta Skarszewy

W ramach umowy przygotowano koncepcje funkcjonalno – przestrzenneh oraz koncepcje zagospodarowania obszarów rewitalizacji Skarszew

2016-10-26
Kolejna umowa z Miaste Białogard

Nasi eksperci dokonali opracowania programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego dróg rowerowych w mieście Białogard

2016-10-05
Umowa z WUP Katowice

Badanie efektywności wsparcia finansowanego z KFS w roku 2015 oraz zapotrzebowania na umiejętności/ kwalifikacje wśród pracowników...

2016-10-05
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy klientem EU-CONSULT...

W ramach podpisanej umowy dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu...

2016-10-05
Realizacja zamówienia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich...

Opracowaliśmy raport z monitoringu porealizacyjnego wraz z pomiarem wskaźników realizacji celów dla zadania nr 2: “Budowa...

2016-09-14
Miasto Puck kolejnym klientem firmy EU-CONSULT sp....

Dla Miasta Puck opracowano dokumentację pn. Analiza tkanki miejskiej obszaru ”Centrum”

2016-08-17
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach

Przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji regionalnej Województwa Świętokrzyskiego oraz analizy zgromadzonego doświadczenia...

2016-07-29
Kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie

W ramach umowy dokonano opracowania ekspertyzy pn. Uwarunkowania i kierunki promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

2016-07-06
Badanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Nasi ankieterzy zrealizowali badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2016-06-15
Pozyskanie środków europejskich dla kolejnego...

Miło na przekazać, że Gmina Miejska Mielec otrzymała środki na realizację trzech projektów infrastrukturalnych. Dokumentację...

2016-05-11
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

W ramach podpisanej umowy, dokonaliśmy opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Aktualności

2014-12-03
W ramach podpisanej umowy wykonamy badanie ewaluacyjne dotyczące opieki geriatrycznej oraz opracujemy założenia kompleksowej opieki na osobami starszymi
2014-11-19
W ramach umowy wykonamy raporty tematyczne w Projekcie Business in Małopolska – Partnership Network
2014-11-03
Rozpoczynamy świadczenie usług doradczych, w postaci opracowania 25 raportów z usług doradczych w zakresie prawnym, zarządzania oraz wdrażania innowacji, świadczonych na rzecz wskazanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 25 przedstawicieli samorządu terytorialnego”
2014-10-22
Wykonamy badanie ewaluacyjne, mającego na celu dokonanie analizy systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Polsce i wpływu na ten system projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy".
2014-10-01
Miło nam poinformować, że nasi eksperci zajmą się opracowaniem Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
2014-09-30
Wykonamy badania ilościowe i jakościowe dotyczące motywacji i przekonań w stosunku do palenia tytoniu
2014-09-24
Rozpoczynamy prace na Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
2014-09-01
Przeprowadzimy badania potrzeb przedsiębiorców w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw Polski Wschodniej w ramach realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
2014-08-01
Wykonamy badanie dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pt. „ Ewaluacja projektu systemowego pn. „Rewitalizacja Społeczna”
2014-07-31
Dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przeprowadzimy badania pn.Kapitał społeczny w województwie śląskim w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2014-07-24
Przeprowadzimy ewaluację zewnętrzną wstępnej wersji produktu innowacyjnego w projekcie systemowym pn. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2014-07-21
Dla Gminy Świętochłowice opracujemy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic i Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 wraz z diagnozą problemów społecznych
2014-07-21
Miło nam poinformować, że już po raz siódmy przeprowadzimy kontrolę prawidłowości przeprowadzonych badań edukacyjnych. Zamówienie realizowane będzie w ramach badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia
2014-07-21
W ramach zamówienia wykonamy program rozwoju gospodarczego metropolii do 2025 roku
2014-07-11
W wyniku podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia, zespół badawczy wykona badanie pn. Ewaluacja systemu zarządzania Projektu predefiniowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2014-07-10
Miło nam poinformować, że po raz kolejny wykonamy badanie dla Ministerstwa Zdrowia. W ramach podpisanej umowy wykonamy Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 POKL
2014-07-09
Miło nam poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wybrało naszą ofertę na wykonanie badania pt. Ocena wiedzy beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG oraz opinii publicznej z zakresu działań i efektów promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
2014-07-08
Miło nam poinformować, że opracujemy strategie branżowe (wraz z planami operacyjnymi) będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Elbląga oraz przeprowadzimy OOŚ dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Elbląga w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014-06-11
Miło nam poinformować, że po raz kolejny nasza firma przeprowadzi badania ruchu turystycznego. Tym razem podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskie na realizację zadnia pt. Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań
2014-05-29
W wyniku podpisanej umowy, zespół badawczy naszej firmy zrealizuje badanie ewaluacyjne pt. Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie na temat interwencji strukturalnych
2014-05-20
Wykonamy badanie ewaluacyjne dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pn. Efekty realizacji projektów przyrodniczych V osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-05-14
W wyniku podpisanej umowy, przeprowadzimy analizę społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo - Hutniczych Bolesław S.A. wraz z określeniem katalogu środków zaradczych.
2014-05-06
Dla Powiatu Starogardzkiego przeprowadzimy badania, opracujemy strategie i plany działania w ramach projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
2014-05-05
Miło na poinformować, że nasz zespół przystąpi po raz kolejny do realizacji opracowania z branży transportowej. Tym razem wykonamy analizę sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób w transporcie publicznym na terenie województwa świętokrzyskiego
2014-04-30
Wykonamy cztery opracowania dla Związku Celowego Gmin MG-6, w tym także strategie rozwoju oświaty
2014-04-29
W ramach podpisanej umowy opracujemy Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej
2014-04-23
Miło nam poinformować, że nasza spółka utworzyła konsorcjum w ramach którego będzie wykonywać Strategię Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014-04-10
W ramach podpisanej umowy wykonamy badanie ewaluacyjne działań edukacyjnych zrealizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2014-04-09
Wykonamy analizę rynku dla materiałów i technologii opracowanych w ramach projektu pt. Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska
2014-04-02
W wyniku podpisanej umowy wykonamy Regionalny Plan Działań dla województwa świętokrzyskiego w ramach realizacji międzynarodowego projektu pn. Regions benefitting from returning migrants - Re-Turn (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów).
2014-03-26
Dla Uniwersytetu Wrocławskiego wykonamy ogólnopolskie badania studentów
2014-03-14
Dla Powiatu Świdwińskiego opracujemy strategie rozwoju
2014-02-26
Wykonamy 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej. Zamówienie wykonane będzie w ramach projektu ZASZTAR - Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-02-19
Przeprowadzimy badania pn. Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju
2014-02-06
Wykonamy badanie ewaluacyjne mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pn. Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy realizowanym w ramach POKL 2007-2013.
2014-02-01
Miło nam poinformować, że przeprowadzimy badania w ramach projektu Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie.
2014-01-22
W wyniku podpisanej umowy wykonamy opracowanie pn.: Analiza możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w województwie podlaskim
2014-01-08
Wykonamy badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego pt. Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
2013-12-19
Wykonamy monitoring ruchu turystycznego generowanego przez ponowne uruchomienie linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba - Granica Panstwa - Harrachov z uwzględnieniem ruchu kołowego na drodze krajowej nr 3. CPV 90.71.15.00-9.
2013-12-05
Przeprowadzimy ewaluację projektu unijnego dla Miasta St. Warszawy
2013-12-02
Wykonamy analizę w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego dla branży produkcji mebli, drewna, papieru oraz materiałów pochodnych
2013-11-27
Wykonamy badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020
2013-11-20
Dla Ministerstwa Zdrowia wykonamy badanie ewaluacyjne z zakresu programu profilaktycznego
2013-11-06
Dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zrealizujemy badania o charakterze jakościowym (FGI) nt. czynników wyboru i kryteriów jakości innowacyjnego pieczywa oraz innowacyjnego makaronu w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności
2013-10-23
Przeprowadzimy badania ewaluacyjne po kampaniach "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"
2013-10-16
W wyniku podpisanej umowy, wykonamy badanie ewaluacyjne pt. Ocena efektywności działań szkoleń dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013
2013-10-03
Przeprowadzimy diagnozę i delimitację ełckiego obszaru funkcjonalnego w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego
2013-10-02
Przeprowadzimy badania społeczne mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz przygotowanie opracowania w formie raportu końcowego Diagnoza potrzeb i zasobów mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
2013-10-02
Wykonamy badanie ewaluacyjne projektu - ewaluacji wstępnej, środokresowej, końcowej i ciągłej.
2013-10-02
Dla Gminy Wrocław opracujemy analizę pt. Usprawnienie systemu edukacji przedszkolnej w ramach aglomeracji wrocławskiej w oparciu o model wspólnych działań jednostek samorządowych
5 4 3 2 1
Eu-Consult